جلد روزنامه خبرورزشی چاپ دوشنبه مورخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰.