یک کارشناس فنی خودرو، نکاتی را در ارتباط با روغن ریزی خودرو، ارائه کرده است.
 
بهمن رحمانی، کارشناس فنی خودرو با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی در ارتباط با دلایل روغن ریزی خودرو، صحبت کرد.