بهمن رحمانی، کارشناس فنی خودرو با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی در ارتباط با دلایل بد روشن شدن خودرو، صحبت کرد.در فیلم ، با دلایل بد روشن شدن خودرو ، آشنا می‌شوید.