توضیحات رئیس کل بانک مرکزی درباره اختصاص مبلغی برای مقابله جهانی با کرونا را مشاهده کنید.