گزارش اخیر مرکز آمار با عنوان «مصرف و هزینه کالاهای مشمول یارانه از ۹۵ تا ۹۹» حاوی نکات جالب توجهی است.

در این تحقیق که کالاهای مصوب دولت برای دریافت یارانه را مورد بررسی قرار داده دهک های مختلف شهری و روستایی را طی سال ۹۵ تا ۹۹ مورد بررسی قرار داده، به کرات با کالاهایی مواجه می شویم که به رقم دریافت یارانه، دهک های پربرخوردار و متمول، بیشتر از دهک های پایین از آن مصرف می کنند. 

گرچه در این بین کالاهایی نیز وجود دارند که در آنها مصرف دهک های پایین بیشتر از دهک های بالاست، اما به طرز ناراحت کننده ای تعداد آنها انگشت شمار است. موضوعی که نشان می دهد پرداخت یارانه نه تنها هدفمند نیست و مطالعه کارشناسی در خصوص مصرف کنندگان صورت نگرفته و تنها بر اساس ذهنیت سیساتگذار پرداخت می شود، بلکه تحقیقات دولتی و مورد ارجاع نهادهای حاکمیتی هم سبب تغییر ریل دولت و تغییر در پیمودن راه غلط نمی شود!