رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: آمارهای میزان گندم وارداتی واقعی نیست چرا که با احتساب تولید داخل، حداکثر نیاز کشور ۵.۵ میلیون تن است.

عطاالله هاشمی افزود: مسئولان میزان گندم وارداتی را با احتساب ذخایر استراتژیک ۷ تا ۸ میلیون اعلام کردند، درحالیکه مشکل اینجاست که همه ساله ذخایر استژاتژیک پس از چرخه مصرف جایگزین می شود و رقم آن ثابت است و یکبار ۲ تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم وارد شده و دیگر نیازی نیست که هر سال خریداری شود.
هاشمی ادامه داد: در آحاد جامعه این تصور ایجاد شده که هر سال ۲ تا ۲.۵ میلیون تن گندم به عنوان ذخایر استراتژیک باید تامین شود، اما به سبب آنکه هر سال ذخایر مصرف و جایگزین می شود، لذا باید از میزان گندم وارداتی کسر شود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: امسال بواسطه خشکسالی تولید دچار نقصان شد که با توجه به شرایط سبزینگی انتظار می رود که وضعیت بارش و پراکنش مناسب باشد تا بتوانیم سال خوبی را پشت سر بگذرانیم.
وی درباره مقایسه قیمت داخلی گندم با نرخ جهانی گفت: گرچه مسئولان اذعان می کنند که نرخ گندم وارداتی مناسب تر است، اما این موضوع واقعیت ندارد چرا که بدلیل واردات گندم با ارز ترجیحی، قیمت واقعی باید لحاظ شود که از منظر علم اقتصاد قابل قبول است، در غیراین صورت واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار ارزانتر از قیمت داخل است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با احتساب نرخ گندم با قیمت واقعی ارز، قیمت ۳۰ تا ۳۵ درصد بالاتر از گندم داخلی است که با استمرار واردات گندم در سال جدید دچار مشکل می شویم.