پس از انتشار داده‌های اشتغال آمریکا، طلا یک افزایش قیمت را تجربه کرد اما در نهایت هفته را نزولی به پایان رساند که گفته می شود این اتفاق به دلیل تفسیر بازارها از آمارهای اشتغال بوده است.

اما چرا آمارهای اشتغال آمریکا برای اقتصاد اهمیت دارد؟ واکنش بازارها به انتشار این داده ها چه بود؟