قیمت گذاری بنزین در ایران همواره یکی از موضوعات چالشی اقتصاد ایران بوده است. شاخص های مختلفی نظیر قیمت جهانی، درآمد سرانه یا قدرت خرید برای قیمت گذاری این فرآورده مطرح است.