ایران و سوریه در یادداشت تفاهمی به منظور ساماندهی سفرهای زیارتی توافق کردند در مرحله نخست، ۱۰۰ هزار زائر از ایران به سوریه سفر کنند.