از تصادف ساختگی تا قطع نخاع جوان ۲۴ ساله را در این ویدئو مشاهده خواهید کرد.