دستگیری سارق ۲۱ ساله که ۲۵ سابقه کیفری دارد! ویدئو را مشاهده نمائید.