ابوذر روحی خالق سلام فرمانده این بار در قامت مداحی در یک هیات به موضوعاتی مانند جهاد تبین، فضای مجازی و … پرداخته که درفضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.