دیروز گرم‌ترین و سردترین ایستگاه‌های هواشناسی کشور در استان کرمان قرار داشتند و در فاصلۀ ۳۰ کیلومتری حدود ۴۹ درجۀ سانتیگراد اختلاف دمایی وجود داشت.

گرم‌ترین ایستگاه دشت خاک با ۴۳.۲ درجۀ سانتی‌گراد و فیض‌‌آباد راور با ۵.۵- درجۀ سانتی‎‌گراد سردترین ایستگاه هواشناسی دیروز کشور بود.