گل دوم زوریا لوهانسک به متالیست روی پاس گل شهاب زاهدی و حرکت زیبای اللهیار صیادمنش توسط گلادکی دقیقه ۳۸ زده شد.